hello yoshitaka Takeuchi(TOKYO-CT.AC.JP)'s homepage